زمینه کاری شرکت شیشه ایمنی زرین به شرح زیر می باشد :

شیشه های ایمنی 

پنجره و نما 

درب های اتوماتیک