• پروژه ایستگاه های قطار شهری مشهد
 
 • پروژه ترمینال مشهد (هسته مرکزی)
 
 • ایستگاه های اتوبوس سطح شهر مشهد
 
 • پروژه کلیه ایستگاه های BRT  مشهد
 
 • پروژه عظیم برج های اداری تجاری مجد مشهد 
 
 • خوابگاه و استخر سرپوشیده دانشگاه فردوسی 
 
 • دانشگاه آزاد مشهد
 • بازار سپاد مشهد
 
 • کارخانه ایران خودرو بینالود
 
 • ساختمان شهرداری قائن  
 
 • ساختمان فرمانداری قائن
 
 • اداره دامپزشکی گلمکان
 
 • گمرک سنگ بست  
 
 • زندان چناران
 • هتل پارس مشهد
 
 • هتل فانوس دریا
 
 • مجتمع تجاری اطمینان تهران
 
 • مجتمع دشت بهشت شاندیز
 
 • پرو ژه نیایش شرکت بانی راه
 
 • پروژه نیایش شرکت دشت بهساز
 
 • کارخانه رب بهشید